ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠵᠠᠮᠴᠠ ᠵᠢᠨ

ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠲᠡᠭᠦᠰ  ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠊ᠡ᠋

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1961 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠣ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠃

1981 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠩᠬᠢ

1998 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠺᠦᠷᠰ

1998 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠠᠩ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠥᠪ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠪ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠳᠤᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠷᠠᠪ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ

ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ

ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦ᠋ᠳ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠡᠠ ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠣ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠦ᠋ᠳ ᠲᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠶ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠣ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ

ᠹᠣᠨᠳ᠋ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ

ᠳᠠᠩᠨᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠳᠠᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ

收藏(0)